Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

Vervreemding

Overdracht van de eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een civielrechtelijke partij van archiefbescheiden. Hiervoor is een machtiging tot vervreemding nodig. Deze wordt, onder strikte voorwaarden, verleend door de minister van OC&W (welke deze bevoegdheid aan de Algemene Rijksarchivaris gemandateerd heeft) of door gedeputeerde staten (wanneer het om te archiefbescheiden gaat die niet aangewezen zijn om in een rijksarchiefbewaarplaats te berusten). De zorgdrager stelt de verklaring van vervreemding op.