Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

Records continuum

Aan het ‘records continuum’ ligt de volgende gedachte ten grondslag: Een papieren archiefstuk doorloopt een levenscyclu met de fasen dynamisch, semi-statisch en statisch. De vorm en inhoud van het archiefbeheer verschillen in deze fasen. Informatie in digitale vorm gaat, bij onvoldoende goed beheer, snel verloren. Daarom is het van belang het beheer van een digitaal archiefstuk vanaf het ontstaan ervan zo in te richten, dat aan alle voorwaarden voor langdurige en duurzame bewaring is voldaan. De verschillen tussen de fasen verdwijnen. Deze ononderbroken vorm van beheer heet het records continuum.