Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Opschorting

Uitstel van overbrenging. Hiervoor is een machtiging tot opschorting van de overbrengingstermijn nodig. Daarvoor moet de zorgdrager kunnen aantonen dat de archiefbescheiden nog vaak gebruikt of geraadpleegd worden. De machtiging wordt verleend door de minister van OC&W (welke deze bevoegdheid aan de Algemene Rijksarchivaris gemandateerd heeft) of door gedeputeerde staten. Het laatste wanneer het om te archiefbescheiden gaat die niet aangewezen zijn om in een rijksarchiefbewaarplaats te berusten.