Digital

Digital

Nieuws

ICT bij Rijksoverheid maakt stappen voorwaarts

De Algemene Rekenkamer publiceerde in 2008 het rapport ‘Lessen uit ICT-projecten bij de overheid’ over de gebrekkige resultaten en hoge kosten van de grote ICT-projecten van de rijksoverheid. De Rekenkamer deed allerlei aanbevelingen. In het onlangs verschenen rapport ‘Aanpak van ICT door het Rijk 2012: lessons learned’ maakt zij de balans op.

Tevreden is de Rekenkamer over de verbeterde ‘doelmatige beheersing van ICT-projecten’. Maar van optimale beheersing is nog geen sprake. Een voorbeeld daarvan: het aanstellen van een CIO (chief information officer) per ministerie, “als strategische schakel”, heeft nog niet plaatsgevonden. Waar wel een CIO actief is, ligt het zwaartepunt van diens aandacht op de bedrijfsvoering en de ICT-infrastructuur van hun ministerie.
Op zich nuttig, want vaak kostenbesparend. Toch plaatst de Rekenkamer een kanttekening: de belangrijke vraagstukken over de informatievoorziening op de beleidsterreinen van de ministeries dreigen onderbelicht te blijven. Daarop zou de CIO zich primair moeten richten.

De Rekenkamer adviseert Minister Stef Blok om ervoor te zorgen dat álle CIO’s lid worden van de bestuursraad van hun departement. De minister is het daar niet mee eens. Hij zegt dat alle CIO’s voldoende toegang hebben tot de bestuursraad van hun ministerie. Ook constateert hij dat de CIO’s zich wel degelijk dagelijks bekommeren om allerlei vraagstukken in de informatievoorziening. Daarmee zegt de minister meteen ook dat hij niets zal doen met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Jammer, zegt deze, en: “Wij ervan overtuigd zijn dat de vormgeving van de komende decentralisaties zeer gebaat zal zijn bij een toekomstbestendige innovatieve inrichting van de informatie-relatie met lagere overheden.”

Wat zegt Boudewijn Haverkort, wetenschappelijk directeur van het Embedded Systems Institute van de Universiteit Eindhoven, hierover?
“Het is zaak dat grote ICT-inspanningen tijdig worden opgeleverd, en betrouwbaar functioneren, ook na verloop van tijd. Daar is commitment op hoog niveau voor nodig. En wat doet minister Blok, verantwoordelijk voor ‘s Rijks ICT? Hij negeert een advies van de Rekenkamer om CIO’s een zwaardere rol te geven in de ministeries. Het lijkt maar niet door te dringen in delen van Den Haag: ICT is de ruggengraat van onze samenleving! Zonder ruggengraat geen leven, geen groei. Stap mee in de 21ste eeuw! Wordt het niet eens tijd voor een echte minister voor ICT? The Times They Are a-changin’.”

Overigens is de Rekenkamer over het algemeen positief over de ontwikkelingen in de ICT bij de rijksoverheid en over de inzet van instrumenten als het projectportfoliomanagement, de ICT-haalbaarheidstoetsen, het afwegingskader sourcing, de business cases, het ICT-dashboard en de Gateway Review. Die laatste is een kwaliteitstoets om op cruciale beslissingsmomenten een ICT-project te laten doorlichten door experts van buiten.

Bron: Binnenlands Bestuur 28 maart 2013