Digital

Digital

Nieuws

Nieuw Archiefbesluit koppelt ordeningsstructuur aan selectie

Op 1 januari 2013 verandert het Archiefbesluit . De wijziging komt voort uit het inzicht dat het verstandig is om archiefselectie mee te laten lopen met de digitalisering van de overheid. Alleen dan sluit de selectie aan op de informatiehuishouding. Selectielijsten moeten voortaan in overeenstemming zijn met de ordeningsstructuur in de dynamische fase.

Selectielijsten zijn tot op de dag van vandaag over het algemeen gestructureerd aan de hand van de beleidsterreinen, waarbij per beleidsterrein de handelingen (veelal op basis van wet- en regelgeving) in kaart zijn gebracht. Deze informatie is ongetwijfeld belangrijk voor de waardering en selectie van archieven, maar heeft vaak nauwelijks raakvlak met de informatieordening waar ambtenaren mee werken. Dit leidt ertoe dat selectie op basis van een selectielijst in de praktijk moeilijk is uit te voeren.

In het nieuwe Archiefbesluit wordt nu voorgeschreven dat de selectielijst in overeenstemming dient te zijn met de ordeningsstructuur. Hiermee wordt de toepasbaarheid van selectielijsten en daarmee de effectiviteit van selectiebeslissingen vergroot. Met een effectievere selectielijst is de digitalisering van de overheid beter gediend.

Daarnaast wordt het selectiebeleid vernieuwd. Zo komt met de wijziging van de Archiefwet de adviesrol van de Raad voor Cultuur voor afzonderlijke selectielijsten te vervallen. De Raad voor Cultuur blijft de minister van OCW op hoofdlijnen adviseren over het selectiebeleid. Als gevolg hiervan wordt het driehoeksoverleg vervangen door het Strategisch Informatieoverleg (SIO).

“Verder lezen”:http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/wetten-regelgeving/archiefbesluit

Bron: nationaalarchief.nl