Digital

Digital

Nieuws

Het laten strome van waterinformatie in goede handen

Onder het toeziend oog van enkele honderden waterprofessionals is op 04-11-2010 tijdens de Waternetwerkdag Waterpeil een belangrijke overeenkomst getekend. Het betreft de samenwerkings- en faciliteringsovereenkomst voor het Informatiehuis Water (IHW). De directeuren van Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat/Waterdienst markeren met deze overeenkomst het belang van ‘samen werken’ rond waterinformatie. De provincies stappen eind november ook in als het Interprovinciaal overleg (IPO) de besluitvorming afgerond heeft, waarmee ook grondwater aan het werkpakket van het Informatiehuis water wordt toegevoegd. Met de overige waterbeherende overheden zal de komende tijd overlegt worden hoe zij ook kunnen aansluiten.

Het Informatiehuis Water heeft tot doel om de ‘waterinformatie efficiënt en effectief tussen de waterpartners te laten stromen en ter beschikking te stellen aan derden’.
Daardoor ontstaan kwalitatief betere gegevens en worden kostenbesparingen gerealiseerd door scherpe gezamenlijke vraagsturing van informatie. Maar ook de standaardisatie en uniformering van de invulling van de gedeelde informatiebehoefte leidt tot kwalitatief betere gegevens en kostenreductie. Hiermee bereikt het IHW meer efficiency voor de deelnemende partijen en de BV Nederland in z’n totaliteit en draagt het bij aan de doelstellingen voor doelmatig waterbeheer. De per 1 januari op te heffen Informatie Desk Standaarden Water maakt onderdeel uit van het nieuw op te richten programmabureau Informatiehuis Water.

Met het tekenen van de faciliteringsovereenkomst is tussen de participerende partijen vastgelegd dat het Informatiehuis Water invulling geeft aan:

  • Gezamenlijke (regie op) vraagbundeling en functionele aansturing op de gedeelde informatiebehoefte en uniformering van inwinning, opslag, verwerking en toegang tot waterinformatie. Applicatiemanagement vindt bij de dragende partijen van het Informatiehuis Water plaats;
  • Standaardisatie, ontwikkelen en beheren van de Aquo-standaard; stimuleren van het gebruik van de Aquo-standaard als standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensbeheer binnen de watersector;
  • Het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (beleidsmatig en technisch) en deze vertalen naar consequenties voor de informatievoorziening en daarmee de gewenste uitbreiding van de functionaliteit;
  • Het ontsluiten van de informatie en de frontofficerol via de Helpdesk Water van het Water Management Centrum Nederland.

Het programmabureau Informatiehuis Water wordt met ingang van 1 januari 2011 ondergebracht bij Het Waterschapshuis te Amersfoort. De ontsluiting van informatie en de frontofficerol worden ondergebracht bij de Helpdesk Water bij het Water Management Centrum Nederland (WMCN) in Lelystad.

Bron: hetwaterschapshuis.nl